» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 40871 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/02/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید8699 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید5385 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5418 2678
دوشنبه 5526 2680
جمعه 6371 2911
شنبه 5724 2752
چهارشنبه 6293 2857
پنجشنبه 5641 2906
سه شنبه 5898 2748
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 8699 4023
جمعه 7201 3405
20الی 24 شب 5385 2560
چهارشنبه 6822 3246
12الی 16 بعدازظهر 7337 3266
سه شنبه 5427 3032