» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 20723 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/02/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید4665 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید2343 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2601 1119
دوشنبه 2916 1091
جمعه 3234 1197
شنبه 2642 1222
چهارشنبه 3334 1211
پنجشنبه 2782 1146
سه شنبه 3214 1222
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4665 1700
جمعه 3642 1420
20الی 24 شب 2785 1126
چهارشنبه 3303 1359
12الی 16 بعدازظهر 3985 1425
سه شنبه 2343 1178