» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 33025 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/02/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید7079 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید4284 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4339 2009
دوشنبه 4501 2013
جمعه 5227 2162
شنبه 4505 2054
چهارشنبه 5152 2173
پنجشنبه 4473 2074
سه شنبه 4828 2111
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 7079 3029
جمعه 5759 2476
20الی 24 شب 4469 1946
چهارشنبه 5377 2398
12الی 16 بعدازظهر 6057 2481
سه شنبه 4284 2266