» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 26933 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 29/10/1395 بازدید560 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 24/02/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید5928 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید3169 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3581 1584
دوشنبه 3637 1525
جمعه 4222 1650
شنبه 3673 1637
چهارشنبه 4238 1702
پنجشنبه 3614 1604
سه شنبه 3968 1658
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 5928 2365
جمعه 4709 1960
20الی 24 شب 3660 1547
چهارشنبه 4461 1883
12الی 16 بعدازظهر 5006 1952
سه شنبه 3169 1653